Keiko Thursday 9th November 2017

Tonight we will focus on tai sabaki (body movement) through the medium of Chiba Sensei’s sword kata.